Řešitel projektu

Nositelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně prostřednictvím katedry pedagogiky pedagogické fakulty s Mgr. L. Zilcherem jako hlavním řešitelem. Katedra pedagogiky je jednou ze 46 kateder na osmi fakultách UJEP. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/1.2.00/47.0008 v prioritní ose 7.1 Počáteční vzdělávání. Projekt spadá do oblasti podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Období realizace je vymezeno 03. 07. 2014 - 30. 06. 2015.

UJEP - historie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zřízena Českou národní radou dne 9. července 1991 zákonem, jenž nabyl účinnosti dnem 28. září 1991.

Při svém vzniku měla tři fakulty (pedagogickou, sociálně ekonomickou a životního prostředí) a dva ústavy (ústav slovansko-germánských studií a ústav pro studium romské kultury). V září 1993 byl založen Institut výtvarné kultury, jehož transformací v roce 2000 vznikla fakulta užitého umění a designu. Na podzim roku 1998 vznikl z katedry technické výchovy pedagogické fakulty ústav techniky a řízení výroby, v roce 2003 byl založen ústav zdravotnických studií. Roku 2005 vznikly v rámci transformace pedagogické fakulty dva nové ústavy: ústav přírodních věd, který se ještě téhož roku transformoval na přírodovědeckou fakultu, a ústav humanitních studií, z něhož pak v roce 2006 vznikla filozofická fakulta. V roce 2006 také vznikla z původního ústavu techniky a řízení výroby fakulta výrobních technologií a managementu. V roce 2008 se fakulta užitého umění a designu přejmenovala na fakultu umění a designu. V roce 2012 se stal rozhodnutím Akreditační komise ústav zdravotnických studií fakultou zdravotnických studií.
V době vzniku v roce 1991 navštěvovalo univerzitu téměř 2 100 studentů, v roce 2014 je počet studentů pětinásobný, studuje zde 10 960 studentů.

Dnes má univerzita 8 fakult:

  • fakulta sociálně ekonomická (FSE)
  • fakulta umění a designu (FUD)
  • fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM)
  • fakulta zdravotnických studií (FZS)
  • fakulta životního prostředí (FŽP)
  • filozofická fakulta (FF)
  • pedagogická fakulta (PF)
  • přírodovědecká fakulta (PřF)

Pedagogická fakulta (PF)

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je šedesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 3400 studentů v prezenčním studiu a pro dalších 600 studentů v kombinované formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 18 vědecko-pedagogických pracovišť, centrum pedagogické praxe, centrum jazykové přípravy, centrum interkulturního vzdělávání a oddělení multimediálních prostředků.

Vzdělávací činnost fakulty byla dříve jednostranně zaměřena na přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory, řada dalších se k otevření připravuje, a to jak v pregraduální, tak i v postgraduální přípravě. Fakulta též nabízí možnost celoživotního vzdělávání včetně studia oborů v rámci akreditovaných studijních programů.

Všechny studijní obory jsou koncipovány tak, aby si student mohl vedle povinných, profesně zaměřených kurzů podle svého zájmu rozšiřovat obzor v povinně volitelných a výběrových kurzech.

Na fakultě je zaveden kreditní systém, který poskytuje studentům větší volnost při vytváření individuálních studijních plánů a umožňuje rychlejší či pomalejší postup při studiu, případně studium dalšího učitelského či neučitelského oboru.

Studentům slouží univerzitní informační systém, přístupný po internetu, ve kterém jsou zveřejněny všechny povinné, povinně volitelné a výběrové kurzy (s příslušnou dotací hodin, předepsanými kontrolami studia, dotacemi kreditních bodů a se jmény vyučujících) pro všechny otevřené studijní obory. Zde jsou uvedeny též studijní plány a další potřebné informace, podle kterých si student sestaví svůj vlastní studijní plán na celý akademický rok.

Vysokoškolské studium ale není jen několik let života strávených v přednáškových aulách. Sportovní, kulturní a společenská zařízení univerzity a stotisícového města Ústí nad Labem poskytují studentům i v mimovýukových aktivitách potřebné zázemí.

Postavení fakulty

Kořeny naší pedagogické fakulty sahají do roku 1954. Jako nejstarší fakulta v Ústí nad Labem se stala základním stavebním kamenem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jinak řečeno, zázemí naší pedagogické fakulty bylo a je natolik silné, že na jejích základech mohla vzniknout univerzita. Ve srovnání s dalšími vysokými školami má ústecká PF v rámci univerzity jedinečné postavení. Zatímco jinde jsou v popředí zájmu fakulty s odlišným zaměření a pedagogické fakulty jsou odsouvány na okraj zájmu, v Ústí nad Labem zůstává pedagogická fakulta největší součástí celé univerzity. Na vzdělávání učitelů navíc úzce spolupracujeme s dalšími dvěma součástmi UJEP (přírodovědeckou fakultou a filozofickou fakultou). Téměř polovina ústecké univerzity se tedy věnuje vzdělávání učitelů, což je samo o sobě důkazem, že učitelství u nás není na druhé koleji. Jestli vás láká učiteství nebo příbuzné profese, je studium na Pedagogické fakultě UJEP rozhodně cesta pro vás.

ESF logoEU logoMŠMT logoOPVPK logoUJEP logo

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ