Řešitel projektu

Nositelem projektu je Univerzita J. E. Purkyně prostřednictvím katedry pedagogiky pedagogické fakulty s Mgr. L. Zilcherem jako hlavním řešitelem. Katedra pedagogiky je jednou ze 46 kateder na osmi fakultách UJEP. Projekt je registrován pod číslem CZ.1.07/1.2.00/47.0008 v prioritní ose 7.1 Počáteční vzdělávání. Projekt spadá do oblasti podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Období realizace je vymezeno 03. 07. 2014 - 30. 06. 2015.

UJEP - historie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zřízena Českou národní radou dne 9. července 1991 zákonem, jenž nabyl účinnosti dnem 28. září 1991.

Při svém vzniku měla tři fakulty (pedagogickou, sociálně ekonomickou a životního prostředí) a dva ústavy (ústav slovansko-germánských studií a ústav pro studium romské kultury). V září 1993 byl založen Institut výtvarné kultury, jehož transformací v roce 2000 vznikla fakulta užitého umění a designu. Na podzim roku 1998 vznikl z katedry technické výchovy pedagogické fakulty ústav techniky a řízení výroby, v roce 2003 byl založen ústav zdravotnických studií. Roku 2005 vznikly v rámci transformace pedagogické fakulty dva nové ústavy: ústav přírodních věd, který se ještě téhož roku transformoval na přírodovědeckou fakultu, a ústav humanitních studií, z něhož pak v roce 2006 vznikla filozofická fakulta. V roce 2006 také vznikla z původního ústavu techniky a řízení výroby fakulta výrobních technologií a managementu. V roce 2008 se fakulta užitého umění a designu přejmenovala na fakultu umění a designu. V roce 2012 se stal rozhodnutím Akreditační komise ústav zdravotnických studií fakultou zdravotnických studií.
V době vzniku v roce 1991 navštěvovalo univerzitu téměř 2 100 studentů, v roce 2014 je počet studentů pětinásobný, studuje zde 10 960 studentů.

Dnes má univerzita 8 fakult:

  • fakulta sociálně ekonomická (FSE)
  • fakulta umění a designu (FUD)
  • fakulta výrobních technologií a managementu (FVTM)
  • fakulta zdravotnických studií (FZS)
  • fakulta životního prostředí (FŽP)
  • filozofická fakulta (FF)
  • pedagogická fakulta (PF)
  • přírodovědecká fakulta (PřF)

Pedagogická fakulta (PF)

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je šedesát let pedagogickým, vědeckým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Pedagogická fakulta je největší fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Připravuje studenty na budoucí učitelská a neučitelská povolání. Ve svých prostorách, kolejích a sportovních halách poskytuje zázemí pro 3400 studentů v prezenčním studiu a pro dalších 600 studentů v kombinované formě studia. Jejich profesní přípravu zajišťuje 18 vědecko-pedagogických pracovišť, centrum pedagogické praxe, centrum jazykové přípravy, centrum interkulturního vzdělávání a oddělení multimediálních prostředků.

Vzdělávací činnost fakulty byla dříve jednostranně zaměřena na přípravu učitelů základních a středních škol. V současné době jsou otevřeny i neučitelské studijní obory, řada dalších se k otevření připravuje, a to jak v pregraduální, tak i v postgraduální přípravě. Fakulta též nabízí možnost celoživotního vzdělávání včetně studia oborů v rámci akreditovaných studijních programů.

Všechny studijní obory jsou koncipovány tak, aby si student mohl vedle povinných, profesně zaměřených kurzů podle svého zájmu rozšiřovat obzor v povinně volitelných a výběrových kurzech.

Na fakultě je zaveden kreditní systém, který poskytuje studentům větší volnost při vytváření individuálních studijních plánů a umožňuje rychlejší či pomalejší postup při studiu, případně studium dalšího učitelského či neučitelského oboru.

Studentům slouží univerzitní informační systém, přístupný po internetu, ve kterém jsou zveřejněny všechny povinné, povinně volitelné a výběrové kurzy (s příslušnou dotací hodin, předepsanými kontrolami studia, dotacemi kreditních bodů a se jmény vyučujících) pro všechny otevřené studijní obory. Zde jsou uvedeny též studijní plány a další potřebné informace, podle kterých si student sestaví svůj vlastní studijní plán na celý akademický rok.

Vysokoškolské studium ale není jen několik let života strávených v přednáškových aulách. Sportovní, kulturní a společenská zařízení univerzity a stotisícového města Ústí nad Labem poskytují studentům i v mimovýukových aktivitách potřebné zázemí.

Postavení fakulty

Kořeny naší pedagogické fakulty sahají do roku 1954. Jako nejstarší fakulta v Ústí nad Labem se stala základním stavebním kamenem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jinak řečeno, zázemí naší pedagogické fakulty bylo a je natolik silné, že na jejích základech mohla vzniknout univerzita. Ve srovnání s dalšími vysokými školami má ústecká PF v rámci univerzity jedinečné postavení. Zatímco jinde jsou v popředí zájmu fakulty s odlišným zaměření a pedagogické fakulty jsou odsouvány na okraj zájmu, v Ústí nad Labem zůstává pedagogická fakulta největší součástí celé univerzity. Na vzdělávání učitelů navíc úzce spolupracujeme s dalšími dvěma součástmi UJEP (přírodovědeckou fakultou a filozofickou fakultou). Téměř polovina ústecké univerzity se tedy věnuje vzdělávání učitelů, což je samo o sobě důkazem, že učitelství u nás není na druhé koleji. Jestli vás láká učiteství nebo příbuzné profese, je studium na Pedagogické fakultě UJEP rozhodně cesta pro vás.