Klíčové aktivity

KA – 01 Informovat o principech inkluzivního vzdělávání a možnostech, které kraje, obce a školy v jeho zavádění mají.

Klíčovým elementem aktivity je snaha o rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků, kteří patří mezi vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, v obecném rámci inkluzivního vzdělávání, které je zaměřeno na reflektování rozdílnosti jednotlivých žáků. Snažíme se potlačit mýty, které inkluzivní vzdělávání vymezují prioritně jako začleňování žáků s těžšími formami znevýhodnění do běžných tříd základních škol. Chceme poukázat na skutečnost, že v rámci inkluzivního vzdělávání se apeluje na přijímání odlišností obecně, nikoliv pouze odlišností zjevných.
 

KA – 02 Informační platforma pro plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovných příležitostí v rámci realizace opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H.

V rámci klíčové aktivity KA02 je kladen důraz zejména na informovanost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a také na navázání maximální spolupráce těchto pracovníků a zřizovatelů škol. V rámci této klíčové aktivit bude vedoucím pracovníkům nabídnuto:

  • Vzdělávací akce zaměřené na podporu proinkluzivního nastavení škol. Tyto akce jsou plně hrazené (registrace, občerstvení, ubytování).
  • Na vzdělávacích akcích bude probíhat depistáž škol za účelem jejich finanční podpory zacílené na pedagogické pracovníky daných škol.
  • Workshopy, jejichž cílem je otevřít prostor pro komunikaci mezi vedoucími pracovníky škol a jejich zřizovateli. Tyto akce jsou plně hrazené (registrace, občerstvení, ubytování).
 

KA – 03 Informovat o dobrých praxích z obcí, krajů a škol zavádějících či již realizujících společné vzdělávání, přenos dobrých praxí

Ústřední náplní aktivity Klíčové aktivity 03 (dále KA 03) je na podkladě identifikovaných příkladů dobré praxe na poli realizace inkluzivního vzdělávání vytvořit na 5 vybraných školách strategické plány pro podporu rozvoje inkluze. Smyslem tvorby strategických plánů je tak připravit kvalitní podklad pro transfer příkladů dobré praxe a postupný rozvoj pro-inkluzivního nastavení zapojených škol. Zmíněné plány budou připravovány školními akčními týmy, za podpory a facilitace řešitelského týmu KA 03. Jsme přesvědčeni, že jedinečné prostředí a jedinečné potřeby každé školy vyžadují velmi individuální přístup, který nemůže být založen pouze na transmisi všeobecně platných algoritmů. Našim cílem je společně najít pro každou ze zapojených škol unikátní cestu směřující ke zvýšení jejích možností v oblasti naplňování individuálních potřeb všech jejích žáků a vytváření otevřeného a přijímajícího prostředí, v němž na každém dítěti záleží.
 

KA – 04 Sběr podkladů s terénu (vedoucí pracovníci škol, zřizovatelé), překážky plnění inkluzivních opatření, potřeby škol v této oblasti

Klíčová aktivita KA04 zprostředkovává propojení teorie a praxe v rámci problematiky inkluze v českém prostředí. Je primárně zacílena na reflexi bariér a překážek inkluze vedoucími pracovníky regionálních škol (ředitelé, zástupci ředitelů) všech vzdělávacích úrovní a současně na reflexi této problematiky z pohledu jejich zřizovatelů (obce, kraje).
Aktivita pracuje se snahou pokrýt všech 14 krajů ČR dotazníkovým šetřením, v rámci něhož garantuje 100% anonymitu respondentů tak, aby bylo možné přistupovat k jejich výpovědím jako k pravdivým výrokům (nikoli jako k otřepaným klišé: řekneme jim to, co chtějí slyšet). Tato aktivita má výzkumné ambice s cílem poskytnout nejen zúčastněným respondentům, ale i všem ředitelům a zřizovatelům regionálních škol zpětnou vazbu v podobě odborných publikací shrnujících výsledky terénních šetření.
 

KA – 05 Zahraniční stáže (VB, Finsko) pro vedoucí pracovníky a zřizovatele škol, pozvání zahraničních odborníků ke spolupráci

Pro standardizaci kvality implementace rovných příležitostí ve vzdělávání je nutné, aby vedoucí pracovníci škol a zástupci zřizovatele měli příležitost navštívit konkrétní, správně fungující, zahraniční vzdělávací model.
Na stážích ve Finsku bude ve spolupráci s univerzitami představen finský model inkluzivního vzdělávání na teoretické bázi v rámci komunikace s odborníky a na praktických ukázkách v konkrétních školách, které mají již léta praxe s inkluzivním typem vzdělávání. V Anglii bude prakticky předveden inkluzivní model vzdělávání. Stáže budou probíhat na dvou úrovních:

  • stáže organizované, kdy osoby z cílových skupin mohou mít velkou jazykovou bariéru a potřebují odborný a jazykový doprovod na stáži.
  • stáže neorganizované, které budou pro osoby, znalé anglického jazyka. Těchto stáží se předpokládá větší počet.

Cílová skupina bude mít zajištěnou cestu, ubytování a kontaktní údaje na odborné osoby a školy, které jsou pro stáž zacílené.