Úvod

 

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Cílem projektu je  zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a  školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu ped. pracovníků při práci s  heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s  potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem jsou:

1. pilotní ověřování pozice Koordinátora inkluze ve školách

2. zřízení funkcí školního asistenta, školního speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách.