Akreditovaný kurz Nebojte se inkluze

 

Nebojte se inkluze je název krátkého vstupu do problematiky, která je dnes ve školské terénu v popředí zájmu. Účastníci se seznámí především s inkluzívním postojem, který v realitě nahrazuje integrační postupy, kdy se škola nebyla nucena zájmům žáka zcela přizpůsobit tak, aby do ní mohl vkročit každý, bez rozdílu své individuální potřeby. Pojem inkluze se objevuje v souvislosti se školskou problematikou teprve pár let a jistě souvisí s opatřeními, která Česká republika musela zaujmout po závěrech tzv. „ Štrasburském rozsudku.“ Cílem kurzu je snaha posluchače seznámit s inkluzí v komplexním pojetí, kdy proces je nezvratný a realizace může být úspěšná s pochopením všech dostupných souvislostí z minulosti, současnosti i budoucnosti. Přípravy změn školské legislativy jsou prvním krokem ke kvalitativnímu zlepšení vzdělávací soustavy, ale bez každodenní práce pedagogických pracovníků by realizace procesu byla nezvládnutelná. Kurz odpovídá na otázky týkající se zkušeností ze zahraničí a se současnými možnostmi. Je dán prostor pro diskusi, která nemalou měrou přispívá k navázání kontaktu s vedoucími pracovníky, kteří svým postojem mají přispět k přesvědčení pedagogických sborů, že inkluze je posun vpřed. Jejich vyjádření potřeb je nedílnou součástí kurzu. Pozornost semináře je zaměřena na žáky s lehkými handicapy, protože je v silách všech těmto žákům poskytnout dostatečnou míru podpory ve školách hlavního proudu. Zapojením žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávání s vrstevníky kladně ovlivňuje jejich budoucí život v roli rodiče, zaměstnance či spolupracovníka a spolužáka. Inkluzi nelze chápat jako postoj likvidující vysokou úroveň speciálního školství, je pochopitelné, že vždy bude existovat skupina dětí a žáků, kteří se bez vyššího stupně podpory neobejdou a nositelem jsou především speciální základní školy. Projekt Cesta k inkluzi je jedním z mnoha aktivit, které svou realizací přispívají k porozumění změn, které jsou ve školské problematice aktuální, frekventanti svou účastí mají možnost si na celou problematiku vytvořit vlastní názor a bude na nich, jak své postoje přizpůsobí daným trendů. Inkluze je kladným stanoviskem k zlepšení postojů k jedincům, kteří nedisponují předpoklady pro úspěšnost své životní dráhy a na cestě jim pomoci se není potřeba bát se inkluze…….