DOTAZNÍK: MANAGEMENT ŠKOLY - PŘEKÁŽKY

Cílem dotazníku je na základě výzkumné sondy získat hromadná data k vyhodnocení reality inkluzivního vzdělávání v ČR v rámci projektu OPVK: CESTA K INKLUZI a statisticky vyhodnocená data publikačně zpřístupnit všem zájemcům z řad aktérů procesu inkluze.

  mateřské školy základní školy střední školy
MŠ spec. 1. st. 2. st. speciální uč. obory uč.obory s maturit. SŠ spec.
 
2. Velikost školy v počtu: žáků tříd učitelů asistentů pedagoga školních psychologů speciál. pedagogů vychovatelů jiných pracovníků (doplňte):
 
let
let
a) se specifickými vývojovými poruchami učení:
b) se specifickými vývojovými poruchami chování:
c) s mentálním postižením:
d) s poruchami autistického spektra:
e) se sluchovým postižením:
f) se zrakovým postižením:
g) s tělesným postižením:
h) s kombinovaným postižením:
ch) se sociálním znevýhodněním**:
**(pokuste se o kvalifikovaný odhad dle kritéria - hmotná nouze, nezaměstnanost, nevhodné bydlení)
a)
b)
c)
V případě výběru nějaké odpovědi uveďte PROČ, tj. o co opíráte svůj souhlas
Proč?
a) nadstandardních disponibilit? (nadaní):
b) podstandardních disponibilit?:
Pokud jste zaškrtli ANO, uveďte jejich počet:
a) kvalitě profesní přípravy učitelů
b) zkušenostech a délce praxe učitelů
c) materiálních a finančních podmínkách školy
d) úrovni poradenství (SPC, PPP, …)
e) spolupráci rodiny
f) na rodinné politice státu (u soc. znevýhodněných žáků)
g) jiné (rozveďte):
a) povinnou docházku dětí do MŠ?
b) provázání výplaty sociálních dávek rodičů na docházku a prospěch žáků ve škole?
c) zavedení minimálně jednoho asistenta pedagoga na třídu?
a) povinnou docházku dětí do MŠ?
b) podmínění výplaty příspěvků na péčci na docházku a prospěch žáků ve škole?
c) zavedení minimálně jednoho asistenta pedagoga na třídu
%
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a) velký počet žáků ve třídách
b) nedostatečné kompetence učitelů k výuce žáků se SVP
c) nedostatek asistentů pedagoga
d) materiální a finanční nedostatečnost
e) nedostatečné školské poradenství
f) pro-segregační tlak rodičovské veřejnosti
g) neochotu učitelů přidělávat si práci
h) neochotu rodiny spolupracovat se školou
ch) nedostatečné pravomocí učitelů/ředitelů
i) jiné (doplňte):
a)
b)
c)

 

Děkujeme za Váš čas! Pomohli jste dobré věci.