Habsburská monarchie

Pokud se budeš chtít dozvědět více o Habsburské monarchii, můžeš se prolistovat níže nebo se podívat na tento odkaz.

Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století


Evropa
V Evropě - napoleonské války - vznik Německého spolku

Svatá aliance
Rakousko, Prusko, Rusko (absolutismus, vítěztví nad Napoleonem Bonaparte, snaha zabránění revolucím)

Vládce
František II. alias I.
František II. - císař Habsburské monarchie (SŘŘ)
František I. - císař Rakouska

1804 - František II. --> František I.
1806 - zrušení SŘŘ

Metenrich
kancléř (vádl společně s císařem (nejdříve František I. a pak Ferdinand V.) , hned po vládci - nejvyšší úřední hodnost)
podporoval Reakční (konzervativní) absolutismus (= snaha o zachování státu v podobě které je)

Ferdinand V.
také podporoval kozervativní absolutismus.
Nastoupil po smrti Františka I.
Metenrich - kancléř

probíhá tzv. Národní obrození.
1. Etapa
tzv.: Jazyková (obranná) fáze.
od r. 1781

Toleranční patent
Zrušení nevolnictví

do r. 1805
snaha dosáhnout mluvení v češtině.

2. Etapa
tzv.: Kulturní
od r. 1805 do r. 1830
snaha dosáhnout kulturních hodnot srovnatelných s Němci.

3. Etapa
tzv.: Politická
od r. 1830 do r. 1848
snaha dosáhnout stejných pravomomocí a rovnovážnost mezi lidmi

Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století
( České země v době předbřeznové - příprava na test)

1. Který panovník nastupuje na rakouský trůn po smrti Leopolda II.?
František II.
Obrázek

2. Jak se nazývá státní zřízení za vlády Františka II.?
policejní absolutismus
Obrázek

3. František II. přijímá dědičný titul císaře rakouského v roce _____ a vládne pod jménem _____ .
1804, František I.
Obrázek

4. Politika Františka II. se opírala zejména o osobu _____ .
kancléře Metternicha
Obrázek
Brzdil reformní hnutí přicházející ze zahraničí.

5. Ferdinand V. byl _____ českým králem.
posledním
Obrázek

6. Který politik kladně ovlivnil společenské dění v českých zemích v době před rokem 1848?
ministr Kolovrat
Obrázek
Podporoval nejen kulturu, ale i české národní obrození.

7. Po Františkovi I. nastupuje na trůn císař Ferdinand I,
Obrázek

a  český král Ferdinand V.
Obrázek

8. Hlavní oporou vlády Františka II. byly _____.
policie
Obrázek
byrokracie
Obrázek
armáda
Obrázek

9. V době předbřeznové vznikly v Čechách tyto významné instituce _____.
Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách s cílem podporovat nové formy podnikání v zemích Koruny české prostřednictvím vydávání knih a časopisů, pořádáním přednášek a výstav nebo organizováním nedělních kurzů pro učně a tovaryše.

Matice česká
nakladatelský podnik a osvětová organizace, která vydávala českou literaturu, překládala díla cizích autorů a pořádala přednášky.

Vlastenecké muzeum (dnes Národní muzeum v Praze)
Obrázek