Tvarosloví

Tvarosloví


1. Ohebné slovní druhy
- mohou se skloňovat nebo časovat

Podstatná jména

 

- obecná - pes, kočka, tabule
- vlastní - Alena, Evžen, Čechy
- konkrétní - pes, kočka, tabule
- abstraktní - láska, nenávist
- pomnožná - České Budějovice
- hromadná - uhlí, mládež
- látková - voda, sklo

 

Více o podstatných jménech ZDE

Přídavná jména

- tvrdá - mladý
- měkká - jarní
- přivlastňovací - otcův, matčin

Zájmena

- osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
- přivlastňovací - můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejich
- ukazovací - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
- tázací - kdo?, co?, jaký?, který?, čí?
- vztažná - kdo, co, jaký, který, čí, jenž
- neurčitá - kdokoli, cokoli, leckdo…
- záporná - nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Číslovky

- základní - jedna, dva, tři
- řadové - první, druhý, třetí
- druhové - dvoje, troje
- násobné - jedenáctkrát, dvojnásobný

Slovesa

- plnovýznamová- malovat, zpívat
- pomocná a modální - být, mít, chtít, umět, muset, moci, smět, dělat, dát
- fázová - začít, přestat

2. Slovní druhy neohebné

Nemůžeme je skloňovat ani časovat!

Příslovce

- 1., 2., 3. stupeň (podobně u přídavných jmen)

Předložky

- vlastní - v, na, pod
- nevlastní - kolem, během, díky

Spojky

- souřadicí - ale, i, a
- podřadicí - že, až, když

Částice

- ať, kéž, nechť


Citoslovce

- brr, haf, bác, bzzzz