Velká písmena

Základní pravidla


Velké počáteční písmeno ve slově může znamenat:

  • vlastní jméno;
  • výraz úcty;
  • začátek větného úseku;
  • ustálenou zkratku, značku nebo zkratkové slovo.

A. VLASTNÍ JMÉNA


Základní pravidla:

V jednoslovných vlastních jménech se píše velké počáteční písmeno (Pavel, Klatovy), v cizích jménech se zpravidla dodržují zvyklosti původního jazyka (McDonald).
V souslovných vlastních jménech se píše velké písmeno v prvním slově (Tichý oceán, Národní divadlo), je-li součástí sousloví vlastní jméno, píše se s velkým písmenem (Univerzita Karlova).


Doplňující pravidla:

V souslovných vlastních jménech užívaných pro osídlená místa (města a jejich části , vsi, sídliště aj.) se píše velké počáteční písmeno ve všech slovech kromě předložek (Janovice nad Úhlavou, Domažlické Předměstí, Malá Strana), bližší určení,stojí-li za základem názvu, zejména po předložce, se píše s velkým písmenem v prvním slově, ale dále jako když stojí mimo sousloví (Kostelec nad Černými lesy , Sídliště Českých legií).
Stojí-li na začátku souslovného pojmenování obecné podstatné jméno, píše se s malým písmenem (mys Dobré naděje, nábřeží Kpt. Nálepky, ulice Národních mučedníků).
Začíná-li takové bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem předložka a první následující slovo (ulice Pod Vrškem, náměstí Mezi Zahrádkami, dům U Tří lilií). Pokud však není užito předložky jako součásti názvu, ale její užití vyplývá z větné stavby, začíná písmenem malým (sejdeme se u Tří hvězd, seděli jsme u Hejtmana).
Typy vlastních jmen podle pojmenované skutečnosti:

 

Jména bytostí:

osoby:rodná jména, příjmení, přídomky, přezdívky: Jan, Komenský, Havlíček Borovský, Svatý otec, Červená karkulka – Karkulka, náčelník Orlí péro
příslušníci rodů, rodin, kolektivů: Přemyslovec, Novákovi
příslušníci národů: Čech,Neslovan, Poloněmec,Chod, Žid - v etnickém smyslu
obyvatelé míst: Evropan, Klatovan, Pardubičtí – ale pardubičtí hokejisté, Marťan – ale pozemšťan, nebešťan;
náboženské, mytologické a alegorické postavy: Bůh, Duch svatý, děd Vševěd, Rozum a Štěstí – pohádkové postavy;
zvířata: Zrzečka, pták Ohnivák, kačer Donald.

 

Jména hvězdářská a zeměpisná:

nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části: Polárka, Severka, Slunce, Velký vůz – ale jitřenka, večernice, sluneční soustava, galaxie;
světadíly, země, krajiny: Evropa, Klatovsko, Balkán, Blízký východ, Jižní Amerika – ale jižní Evropa;
útvary členitosti zemského povrchu: (ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny apod.): Havajské ostrovy, Balkánský poloostrov – poloostrov Balkánský, Vysoké Tatry, Českomoravská vrchovina, Prachovské skály, Třeboňská pánev;
vodstva (tj. moře, jezera, řeky): Severní ledový oceán, Jaderské moře – moře Jaderské, Golfský proud, Máchovo jezero, řeka Svatého Vavřince, Niagarské vodopády;
obce, městské čtvrti a oblasti, sídliště: Mariánské Lázně, (ale lázně Teplice), Domažlické Předměstí, Kostelec nad Černými lesy, slovo sídliště se píše s velkým písmenem, je-li součástí oficiálního názvu – Sídliště Míru, (ale sídliště Jihozápadní Město);
ulice, náměstí, nábřeží, sady, pozemky: ulice Pod Vrškem, ulice Na Dlouhém lánu, náměstí Pod Kaštany, nábřeží Kapitána (Kpt.) Nálepky, pasáž Černá růže;
stanice a zastávky prostředků hromadné dopravy: nádraží Praha-Smíchov, zastávka metra Náměstí Míru;
stavby a jejich význačné části: zámek Kozel, Pražský hrad – Hrad, chrám sv. Jakuba – svatojakubský chrám (Svatý Jakub), Chrám sv. Víta – je ten na Hradčanech v Praze, jinak chrám svatého Víta, Bílý dům, Španělský sál Hradu;
význačné a jedinečné přírodní jevy: Boubínský prales, Křížový pramen.

 

Oficiální jména významných institucí, organizací, jejich orgánů apod.:

mezinárodní organizace: Organizace spojených národů, Rada bezpečnosti Organizace spojených národů, Severoatlantická aliance;
státy a správní oblasti: Česká republika, Spojené státy americké, Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Plzeňský kraj – správní jednotka, ale plzeňský kraj – krajina kolem Plzně;
současné zastupitelské sbory a orgány států, oblastí, měst: Parlament České republiky, Senát, Spolkový sněm v Německu, Ministerstvo financí ČR (pokud užijeme jako neoficiální název druhový, píše se s malým písmenem, Kancelář prezidenta republiky, Městská rada v Klatovech, Obecní zastupitelstvo v …, Místní úřad v …;
společenské organizace: Odborový svaz pracovníků ve vědě a výzkumu, Český červený kříž, Česká lékařská komora, Klub přátel poezie, Česká obec sokolská, Slavia Praha;
vědeckovýzkumné, vzdělávací a kulturní instituce: Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova – Karlova univerzita, České vysoké učení technické, Pedagogická fakulta UK, Střední průmyslová škola v Klatovech, Základní škola v …, Divadlo na Vinohradech, Divadlo hudby, Hudební divadlo v Karlíně, Česká tisková kancelář;
organizace a sdružení pro výrobu, obchod, služby apod.: Česká spořitelna, lékárna U Jednorožce,restaurace U Hejtmana, koupaliště Džbán;
zdravotnické a sociální instituce a organizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou.

 

Jména dokumentů, slovesných a výtvarných děl, hudebních a jiných skladeb:

dokumenty: Dekret kutnohorský – Kutnohorský dekret, Zlatá bula sicilská, Listina základních práv a svobod, Zákoník práce, Sbírka zákonů;
j
edinečné práce – články, učebnice, umělecká díla: Pravidla českého pravopisu, Babička, Legenda o svaté Kateřině, Bible kralická – Kralická bible, Symfonie č. 5, Má vlast, obraz Spící lodě;
noviny, časopisy, pořady:
Klatovský deník, Vesmír, Dobré jitro.

 

 

Jména některých výrobků, plodů, rostlin:

různé typy výrobků: automobil Škoda Octavia, prací prášek Persil, cigareta Sparta – ale koupil si škodovku, pere v persilu, kouří sparty;
dopravní prostředky – lodi, vlaky:
loď Lidice, Brněnský drak (vlak).

 

Označení významných událostí a období:

významné dějinné události: Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, ale druhá světová válka, napoleonské války;
opakující se politické, obchodní a kulturní akce: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Dvacáté zimní olympijské hry – ale zimní olympijské hry, mistrovství světa;
významné památné dny, svátky: Vánoce, Velikonoce – ale vánoční svátky, Nový rok – 1.leden,Štědrý den, Dušičky, ale advent, letnice;
soutěže a jejich trofeje: Světový pohár ve sjezdovém lyžování;
jména vyznamenání a cen: Řád bílého lva, Nobelova cena míru, ale medaile Za zásluhy.

 

 

B. VYJÁDŘENÍ ZVLÁŠTNÍHO VZTAHU K OSOBĚ NEBO VĚCI


Velké písmeno se píše:

Jako výraz úcty v dopisech u osobních a přivlastňovacích zájmen druhé osoby: Ty, Tebe, Tvůj, Váš, Vy… - velké písmeno píšeme vždy, ať píšeme jednotlivci nebo kolektivu (pouze v případě důvěrného dopisu – velmi osobního – se píše malé písmeno);
V některých tradičních titulech: Jasnosti, Jeho Milost, Mistr Mikoláš Aleš (ale mistr Jan Hus – akademická hodnost, zkratka: M.Jan Hus).
Jako prostředek zdůraznění: on je Někdo, On a Ona, matka Vlast

 

 

 

C. NA ZAČÁTKU VĚTNÝCH CELKŮ

 

Velké písmeno se píše:

Na začátku každého větného celku ukončeného tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem, na začátku nadpisů, adres, apod. umístěných na samostatném řádku, i když mezi nimi není žádné interpunkční znaménko: Italská parlamentní delegace v Praze (novinový titulek); 
Na začátku větného celku uvedeného uvnitř jiné věty jako přímá řeč, citát, heslo apod.:
Mravní zásada Kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem je snad nejodvážnějším příkazem křesťanství.
Nejde-li o přímé citování, je možné po dvojtečce psát i písmeno malé, pokud je citát graficky odlišen, zejména uvozovkami (Pomyslil si: „můžeme to zkusit“.).
Často na začátku výčtů po dvojtečce, obsahuje-li alespoň jeden větný celek začínající velkým písmenem: