Informovat o principech inkluzivního vzdělávání a možnostech, které kraje, obce a školy v jeho zavádění mají.

Klíčovým elementem aktivity je snaha o rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků, kteří patří mezi vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, v obecném rámci inkluzivního vzdělávání, které je zaměřeno na reflektování rozdílnosti jednotlivých žáků. Snažíme se potlačit mýty, které inkluzivní vzdělávání vymezují prioritně jako začleňování žáků s těžšími formami znevýhodnění do běžných tříd základních škol. Chceme poukázat na skutečnost, že v rámci inkluzivního vzdělávání se apeluje na přijímání odlišností obecně, nikoliv pouze odlišností zjevných.

Podrobný popis realizace klíčové aktivity / specifika dané aktivity

Klíčovým elementem aktivity je snaha o rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků, kteří patří mezi vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, v obecném rámci inkluzivního vzdělávání, které je zaměřeno na reflektování rozdílnosti jednotlivých žáků. Snažíme se potlačit mýty, které inkluzivní vzdělávání vymezují prioritně jako začleňování žáků s těžšími formami znevýhodnění do běžných tříd základních škol. Chceme poukázat na skutečnost, že v rámci inkluzivního vzdělávání se apeluje na přijímání odlišností obecně, nikoliv pouze odlišností zjevných. Na každém dítěti lze najít kousek „podivínství“, které by ho případně mohlo vylučovat z běžného kolektivu. Některé děti jsou šikanovány, či vylučovány z kolektivu pro nadměrnou váhu, pro využívání kompenzačních pomůcek (i brýlí), pro lepší vztah ke vzdělávání (tzv. šprti), pro svou sexuální orientaci, pro svou introvertní povahu, kvůli ekonomickému statusu rodiny, anebo pro své znevýhodnění. Cílem aktivity i celého projektu je právě vymezit obecné podmínky vytváření rovných příležitostí všem žákům na školách a apelovat na vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, aby tento trend nebyl přijímán jako ohrožující pro postavení a úroveň jejich instituce, ale právě jako směr, ze kterého si mohou udělat výsadu.

Abychom naplnili námi vymezené cíle, tak realizujeme vzdělávací akce ve všech 13 krajích ČR (kromě Prahy), na které mají možnost se přihlásit všichni vedoucí pracovníci škol i školských institucí. Jedná se jmenovitě o ředitele škol a školských institucí, jejich zástupce, poradenské pracovníky (metodik prevence, preventista sociálně patologických jevů, školní psycholog, etoped, speciální pedagog apod.), vedoucí oborových komisí, metodiky RVP apod. Pro všechny výše zmíněné můžeme zajistit zdarma občerstvení, ubytování a přihlášení na daný seminář či vzdělávací akci.

Kvalitu lektorů zajišťuje Univerzita JEP v Ústí nad Labem a akreditovaný kurz Nebojte se inkluze, případně zahraniční odborníci na danou tématiku z řad praktiků i akademiků z destinací Finska a Anglie.

Pro ty z vás, kteří nechtějí či nemohou na konkrétní vzdělávací akce osobně, je možnost absolvovat online konference, kterých bude realizováno celkem 5. Tyto konference můžete absolvovat online z pohodlí vašeho domova či kanceláře.

Z každé vzdělávací akce obdrží všichni účastníci řádný certifikát podepsaný děkanem PF UJEP a garantem projektu, případně certifikát z akreditovaného kurzu Nebojte se inkluze, který je realizován ve spolupráci s PPP ústeckého kraje.

V rámci tohoto webového rozhraní je vám nabízíme online podporu pro vaši instituci, kdy se můžete obrátit na naše odborníky, kteří vám na každý dotaz erudovaně odpovědí.

Jako neposlední výstup vznikne vzdělávací materiál pro děti dlouhodobě nemocné, kteří v rámci rovných příležitostí budou moci využít této služby pro své vzdělávání. Portál bude určen pro pedagogy i žáky, aby se z domácího prostředí mohly zábavnou formou vzdělávat díky široké databázi vzdělávacích struktur.

Cíle aktivity

V rámci aktivity KA01 se primárně zaměříme na splnění následujících cílů:

  • vymezení obecných podmínek pro vytváření rovných příležitostí všem žákům na školách,
  • rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků,
  • potlačení mýtů o „nemožnosti“ inkluzivního vzdělávání.

Předpokládané výstupy aktivity

Výstupů v rámci aktivity KA01 je značné množství. Mezi ty nejdůležitější patří zejména:

  • vzdělávací akce ve všech 13 krajích ČR,
  • online konference,
  • online podpora,
  • vzdělávací materiál pro děti dlouhodobě nemocné,
  • webový portál.