Informovat o dobrých praxích z obcí, krajů a škol zavádějících či již realizujících společné vzdělávání, přenos dobrých praxí

Ústřední náplní aktivity Klíčové aktivity 03 (dále KA 03) je na podkladě identifikovaných příkladů dobré praxe na poli realizace inkluzivního vzdělávání vytvořit na 5 vybraných školách strategické plány pro podporu rozvoje inkluze. Smyslem tvorby strategických plánů je tak připravit kvalitní podklad pro transfer příkladů dobré praxe a postupný rozvoj pro-inkluzivního nastavení zapojených škol. Zmíněné plány budou připravovány školními akčními týmy, za podpory a facilitace řešitelského týmu KA 03. Jsme přesvědčeni, že jedinečné prostředí a jedinečné potřeby každé školy vyžadují velmi individuální přístup, který nemůže být založen pouze na transmisi všeobecně platných algoritmů. Našim cílem je společně najít pro každou ze zapojených škol unikátní cestu směřující ke zvýšení jejích možností v oblasti naplňování individuálních potřeb všech jejích žáků a vytváření otevřeného a přijímajícího prostředí, v němž na každém dítěti záleží.

Jedná se o klíčovou aktivitu, jejíž cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (např. ředitelé škol a jejich zástupci, vedoucí učitelé, poradenští pracovníci, předsedové předmětových komisí, vedoucí vychovatelé a jejich zástupci), tak zástupci zřizovatele škol nebo nestátního neziskového sektoru, profilující se v oblasti podpory vzdělávacích aktivit apod.

V rámci této aktivity dojde k identifikaci, deskripci a kritické obsahové analýze příkladů dobré praxe na úrovni jednotlivých škol, obcí a měst či krajů Kvalitativní kritická analýza příkladů dobré praxe a transfer těchto příkladů budou podkladem pro formulaci vlastních strategií zapojených škol zacílených na podporu rozvoje společného (inkluzivního) vzdělávání. Prostřednictvím workshopů budou participanti informováni o dobrých praxích z obcí, krajů a škol zavádějících či již realizujících aktivity podporující realizaci společného vzdělávání.

V rámci tvorby školních strategických plánů podpory rozvoje inkluze budou vytvořeny školní akční teamy, které by měly být složeny z osob náležejících k výše definované cílové skupině – tedy užší vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence, klíčových pedagogický pracovník pro 1. stupeň, klíčový pedagogický pracovník pro 2. stupeň, zástupce zřizovatele (tajemník městského úřadu, vedoucí školského odboru apod.), zástupce školského poradenského zařízení, zástupce nestátního neziskového sektoru profilující se v oblasti podpory vzdělávacích aktivit apod.). K evaluaci školního strategického plánu, postupu školy a dalších subjektů v oblasti transferu příkladů dobré práce a rozvoje inkluzivního nastavení školy dojdeme prostřednictvím analýzy klíčových aspektů realizace společného vzdělávání. Na základě zjištěných dat z provedené analýzy bude vypracována metodika postupu školy v oblasti rozvoje inkluzivního nastavení školy, možností transferu příkladů dobré praxe a následně i závěrečná zpráva.

Cíle aktivity

Mezi cíle klíčové aktivity patří zejména:

 • identifikovat a popsat na základě kritické obsahové analýzy příklady dobré praxe na úrovni jednotlivých škol, obcí a měst či krajů, které v současné době zavádějí či již realizují aktivity podporující realizaci společného (inkluzivního) vzdělávání,
 • vytvořit publikaci s popisem příkladů dobré praxe,
 • realizovat workshopy pro osoby z cílové skupiny,
 • podpořit vznik lokálních (školních) akčních týmů pro tvorbu školních strategických plánů podpory rozvoje inkluze,
 • analyzovat stávající stav v oblasti realizace společného vzdělávání,
 • definovat cílový stav po realizaci navržených aktivit a opatření, včetně možného transferu příkladů dobré praxe,
 • vytvořit školní strategické plány a realizovat navržené aktivity a opatření směřující k rozvoji inkluzivního vzdělávání na zapojených školách,
 • zhodnotit počáteční fáze naplňování školních strategických plánů,
 • vytvořit metodiku postupu školy v oblasti rozvoje inkluzivního nastavení školy,
 • realizovat závěrečnou konferenci a reflektovat průběh tvorby strategických plánů, vč. dosažených výsledků.

Předpokládané výstupy aktivity

Výstupy KA 03 jsou rozděleny v rámci jednotlivých podaktivit následovně:

Podaktivita 1:

 • 5 odborných workshopů po 4 hodinách, které budou vedeny vedoucími pracovníky a zřizovateli se zkušenostmi z inkluzivní praxe. Kapacita bude 30 míst.

Podaktivita 2:

 • vytvoření 5 pilotních akčních týmů pro tvorbu inkluzivní strategie na školách, na něž budou navazovat vytvořené školní strategické plány. Jedná se o konkrétní dílčí postupy, aktivity, úkoly pro postupu školy a dalších subjektů v oblasti transferu příkladů dobré práce a rozvoje inkluzivního nastavení školy

Podaktivita 3:

 • inovativní metodika pro tvorbu rozvoje inkluzivního nastavení školy

Podaktivita 4:

 • odborná konference, kde budou prezentovány výstupy jednotlivých akčních plánů, vč. vytvořené metodiky