Informační platforma pro plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovných příležitostí v rámci realizace opatření pro výkon rozsudku evropského soudu pro lidská práva v případu D. H.

V rámci klíčové aktivity KA02 je kladen důraz zejména na informovanost vedoucích pracovníků škol a školských zařízení a také na navázání maximální spolupráce těchto pracovníků a zřizovatelů škol. V rámci této klíčové aktivit bude vedoucím pracovníkům nabídnuto:

  • Vzdělávací akce zaměřené na podporu proinkluzivního nastavení škol. Tyto akce jsou plně hrazené (registrace, občerstvení, ubytování).
  • Na vzdělávacích akcích bude probíhat depistáž škol za účelem jejich finanční podpory zacílené na pedagogické pracovníky daných škol.
  • Workshopy, jejichž cílem je otevřít prostor pro komunikaci mezi vedoucími pracovníky škol a jejich zřizovateli. Tyto akce jsou plně hrazené (registrace, občerstvení, ubytování).

Jedná se o klíčovou aktivitu, jejíž cílovou skupinu jsou vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Mezi tyto pracovníky jsou započítáni: ředitelé škol, zástupci ředitelů, vedoucí učitelé, předsedové předmětových komisí, poradenští pracovníci (metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce aj.), vedoucí vychovatelé, zástupci vedoucího vychovatele apod. Jedná se především o ty vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, kteří mají zájem o podílení se na realizaci inkluzivního vzdělávání v jednotlivých krajích ČR (mimo Prahu). Na základě této spolupráce pak vznikne ucelený systém variabilních vzdělávacích modulů a forem vzdělávání, což ve své podstatě znamená, že bude snaha o to, aby došlo k setkání zřizovatelů jednotlivých krajů (obcí) s vedoucími pracovníky škol a školských zařízení formou workshopu pro konstruktivní řešení problematiky realizace proinkluzivního vzdělávání a rovného přístupu ke vzdělávání ve školách a školských zařízení. V rámci této platformy, realizované formou workshopů, bude otevřen prostor pro řešení závažných otázek v rámci plnění Plánu opatření pro výkon rozsudku evropského soudu v případu D. H.

Cílem této klíčové aktivity je nejen navázání výše zmíněného kontaktu mezi vedoucími pracovníky škol a školských zařízení se zřizovateli, ale také poskytnout maximální informovanost cílové skupině o možnostech tvorby proinkluzivních opatření v daných krajích. V rámci této problematiky bude kladen důraz na ekonomické a sociální dopady inkluzivního vzdělávání na školách.

V průběhu této aktivity bude provedena depistáž vedoucích pracovníků škol a zřizovatelů v ČR, kteří jsou ochotni aktivně participovat při samotné realizaci opatření v oblasti rovných příležitostí ke vzdělání.

Cíle aktivity

  • Rozšíření kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení
  • Podpora rovného přístupu ve vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
  • Navázání spolupráce mezi vedoucími pracovník škol a školských zařízení a jejich zřizovateli.
  • Výběr vedoucích pracovníků na plně hrazené zahraniční stáže.
  • Informovat vedoucí pracovníky o ekonomických a sociálních dopadech inkluzivního vzdělávání na školách.

Předpokládané výstupy aktivity

V průběhu této aktivity bude otevřen prostor pro oboustrannou komunikaci mezi zřizovateli a vedoucími pracovníky škol, kdy tato komunikace doposud není dostatečná. Přispěje k výměně zkušeností a prezentacím příkladů dobré praxe. Otevřením tohoto komunikačního prostoru ve 13 krajích se předpokládá užší následná kooperace mezi oběma cílovými skupinami. V rámci KA bude realizováno 14 vzdělávacích akci v průměrném rozsahu 8 hodin (kurzy budou rozděleny do dvou fází, kdy jedna část bude vedena formou semináře a druhá formou workshopu).