Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

DETERMINANTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S ADHD 

Zdeňka Michalová, Ilona Pešatová, Pavel Pešat, Vlastimil Chytrý

 

Publikaci je možné stáhnout zde nebo kliknutím na obrázek pod anotací.

 

 

 

Monografie Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání žáků se syndromem ADHD. Vychází z vývojové variability těchto dětí a indikuje souvislost mezi jejich osobnostním rozvojem a sociální interakcí především v prostředí mateřské a základní školy. Rozvíjí ověřené pedagogické postupy a intervence vhodné pro vzdělávání dětí s touto poruchou. Důraz je kladen na osobnost učitele jakožto nejvýznamnějšího činitele funkčního procesu inkluzivní edukace žáka s ADHD. Poukazuje na nezbytnost edukačně-intervenčního zaměření výukového procesu směrem osobnostní a sociální výchovy těchto dětí a současné reedukace jejich případných specifických poruch učení coby časté komorbidity ADHD.

Metodou dotazníkového šetření byly na vzorku 240 respondentů z mateřských, základních a praktických škol zjišťovány znalosti pedagogů o inkluzivní edukaci dětí a žáků s ADHD. Dotazník se skládal ze tří částí - popisných údajů o respondentovi, standardizovaného a pro české prostředí přizpůsobeného Sciuttova dotazníku KAADS (The Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale) a z části zjišťující četnosti uplatňování konkrétních zásad edukace žáků s ADHD. Dotazník byl distribuován v elektronické i tištěné verzi.

Data získaná od učitelů byla statisticky zpracována a analyzována. Byly vyhodnoceny znalosti učitelů o problematice ADHD ve vztahu k různým podpůrným opatřením uplatňovaným při inkluzivním vzdělávání. Byly také identifikovány skupiny pedagogů, které by měly být preferovány při dalším vzdělávání o problematice edukace žáků s ADHD.