Vzkumný pohled na inkluzi a její determinanty

 VÝZKUMNÝ POHLED NA INKLUZI A JEJÍ DETERMINANTY

Helena Vomáčková a kolektiv

Publikaci je možné stáhnout zde nebo kliknutím na obrázek pod anotací.

Publikace „Výzkumný pohled na inkluzi a její determinanty“ přibližuje klíčové otázky související s celostním pojetím inkluze a zobrazuje průsečíky aktuálních požadavků praxe a společenského očekávání při naplňování ideového proudu inkluze v českém regionálním školství. Inkluzivní vzdělávání zde není pojato jen úzce ve smyslu podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nýbrž jako cesta ke zkvalitnění vzdělávání a k otevření škol pro všechny žáky. Celou publikací prolíná vzdělávací krédo: vědět, umět, chtít a moci, které je vztaženo ke všem aktérům procesu inkluze, nejen k samotným vzdělavatelům a vzdělávaným.

V publikaci rozvíjejí autoři teoretickou, analyticko-kritickou deskripci současných proinkluzivních jevů komentovanými výsledky dvou - na pomezí let 2014/20105 realizovaných - výzkumných šetření.  První má charakter empirické sondy zaměřené zejména na vnímání objektivních a subjektivních bariér inkluzivního procesu vedoucími pracovníky českých regionálních škol. Publikace shrnuje prokázané statisticky významné souvislosti se zvolenými závisle proměnnými veličinami - prvky inkluze. Konkrétní zkušenosti vyjádřené řediteli českých regionálních škol v rámci provedeného šetření kontrastují s jejich následnou zkušeností z absolvovaných zahraničních stáží. Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na aplikační ověření metodiky PISA, konkrétně na využití metakognitivních strategií v kontextu efektivity inkluzivního vzdělávání. Jeho výsledky korespondují s výsledky zahraničních studií, podporujících využití ověřených metodických postupů rozvoje metakognice jako významného nástroje podpory inkluzivního vzdělávání.